Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Lectus s.r.o., Limbová 3056/11, 010 07 Žilina
IČO 44 017 464 / IČ DPH SK2022550618

štatutárny orgán: Ing. Daniel Divinec, konateľ

emailový kontakt: lectus@lectus.sk

So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obracať, a to písomnou formou, osobne alebo elektronicky na e-mailovej adrese, na Prevádzkovateľa. Ako Prevádzkovateľ Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov nasledovne:

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, emailový kontakt, telefón, adresa

na tieto účely a na základe tohto právneho rámca:

  1. a)  uzatvorenie zmluvy o spolupráci, vystavenie cenovej ponuky, príprava uzatvorenia zmluvy alebo iného obchodného dokumentu, evidencia zmluvy, kontaktných údajov a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t.j. plnenie príslušnej zmluvy,
  2. b)  vypracovanie Záznamu o obhliadke – právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti,
  3. c)  vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  4. d)  evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e) reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informácií o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, t.j. súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu: po dobu 10 rokov a podľa registratúrneho plánu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Cez kontaktný formulár zbierame nasledovné osobné údaje:

Meno a Priezvisko, E-mail, Telefón, IP adresa.

Údaje zbierame za účelom spätného kontaktovania záujemcu, ktorý poslal správu prostredníctvom kontaktného formulára.

Cookies

  • Webstránka www.lectus.sk používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

Facebook plugin

  • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.
  • Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

Google Analytics – údaje o návšetvnosti zbierame v systéme tretej strany – Google Analytics.

  • Pre niektoré funkcie v rámci internetových stránok predávajúci využíva ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google LLC s hlavným sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a prepojenia na túto službu – Google Analytics. Jedná sa o webovú analytickú službu spoločnosti Google. Google Analytics používa vyššie uvedené cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky predávajúceho. Informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. V rámci tejto služby sa realizuje prenos osobných údajov do USA. Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov “Privacy Shield” (právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi Európskou úniou a USA) poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje.IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics údajne nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Prevádzkovateľ webu však upozorňuje na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html poprípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.